دبیرستان پسرانه غیرانتفاعی فارابی | دوره دوم اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار قم

افتخارات فرهنگی

راهیابی به مسابقات کشوری در رشته های دوازده گانه