دبیرستان غیردولتی پسرانه ابونصر فارابی | متوسطه دوره دوم اداره آموزش و پرورش استان قم

افتخارات و دستاوردها

قبولی دانش آموزان در دانشگاه های معتبر