دبیرستان غیردولتی پسرانه ابونصر فارابی | متوسطه دوره دوم اداره آموزش و پرورش استان قم

افتخارات ورزشی

کسب رتبه های متعهد ورزشی